Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.sway.to Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.sway.to

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Odpowiedzialność serwisu

 9. Postanowienia końcowe


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.sway.to prowadzony jest przez NETKONCEPT Sp. z o.o. działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461385, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Partyzanckiej 5A, 45-801 Opole, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Partyzancka 5A, 45-801 Opole, adres poczty elektronicznej (e-mail): tel. +48 77 545 30 60

 2. Serwis www.sway.to działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.sway.to, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.sway.to, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.sway.to należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.sway.to użyte są w celach informacyjnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 

 1. DEFINICJE

 1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła plan wycieczki, zdjęcie, oraz inne treści niebędące reklamą z zamiarem umieszczenia na stronie www.sway.to  i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

 3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 5. PLANER PODROŻY – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na zaplanowanie oraz określenie przebiegu podróży do wskazanego miejsca docelowego, za pośrednictwem Serwisu.

 6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY- program realizowany przez Serwis, skierowany do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, który umożliwia wymianę punktów otrzymanych za aktywne korzystanie w Usług Serwisu, na nagrody z bazy nagród. Szczegółowe informacje i warunku Programu zawiera zakładka: „program partnerski”

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sway.to

 9. USŁUGODAWCANETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385.

 10. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, , korzystający z Usługi Elektronicznej.

 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 12. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. prowadzenie Konta w Serwisie,

 2. korzystanie z Planera Podróży,

 3. korzystanie z Newslettera,

 4. korzystanie z Programu Lojalnościowego,

 5. możliwość zamieszczania planów wycieczek wraz z opisem i zdjęciami.

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Planera Podróży zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Programu Lojalnościowego zawierana jest na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa określa regulamin Programu Lojalnościowego.

 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu planów wycieczek w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

  2. o charakterze rasistowskim,

  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  6. naruszające dobra osobiste, szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,

  7. wprowadzające w błąd Usługobiorców.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@sway.to Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@sway.to

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sway.to korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sway.to, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sway.to stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Autor przesyłając zdjęcie, tekst, plan tras oraz inne podobne treści z zamiarem umieszczenia na ich stronie www.sway.to udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, tekstu planu tras oraz innych podobnych treści zgodnie z poniższymi zasadami.

 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.sway.to.

 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie, tekst, plan trasy lub inne podobne treści  utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

- w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści na obszarze całego świata.

 2. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia do formatu umożliwiającego korzystanie z treści w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;

- zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

- upoważnia Serwis do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści  publiczności, bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu Autora,

- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia, tekstu, planu trasy lub innych podobnych treści dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,

- przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia, tekstu, planu trasy oraz innych podobnych treści.

 1. Ponadto Autor oświadcza, że:

- jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia lub tekstu lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia lub tekstu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia lub tekstu, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Autora uprawnień,

- osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

 1. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie, tekst oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 2. Serwis zastrzega, że wyboru tekstu, planu wycieczki wraz ze zdjęciami dokonuje redakcja Serwisu. Serwis ma prawo nieopublikowania tekstu, planu wycieczki oraz zdjęcia, bez konieczności podania jakiegokolwiek uzasadnienia.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

  2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych w Serwisie.

  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.

  5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.